Общи условия

Общи условия за индивидуални поръчки

1. Обхват, форма

(1) Следните общи условия ("ОУ") се прилагат за всички бизнес отношения между НИКО Технологии ООД ("LaserMaster.bg") и неговите клиенти ("Клиенти"). Условията се прилагат само ако клиентът е предприемач, юридическо лице по публично право или специален фонд по публично право.

(2) ОУ се прилагат по-специално за договори за продажба и/или доставка на движими вещи („стоки“), независимо дали LaserMaster.bg произвежда сам стоките или ги купува от доставчици. Освен ако не е уговорено друго, настоящите Общи условия се прилагат във версията, потвърдена от клиента при извършване на онлайн поръчката му. Клиентът е длъжен да разкрие дали поръчаните от него части се използват в самолети.

(3) Прилагат се изключително общите условия на LaserMaster.bg. Отклоняващи се, противоречиви или допълнителни общи условия на клиента стават част от договора само ако и доколкото LaserMaster.bg изрично се е съгласил с тяхната валидност в писмена форма (например имейл, писмо). Това изискване за съгласие важи във всеки случай, например дори ако LaserMaster.bg извършва доставката до клиента без резервация, като е запозната с общите условия.

(4) Индивидуалните споразумения, сключени с клиента в отделни случаи (включително допълнителни споразумения, допълнения и промени) винаги имат предимство пред тези ОУ. При доказателство за противното, договорът или потвърждението на LaserMaster.bg в писмена или текстова форма е решаващо за съдържанието на тези споразумения.

(5) Правно релевантни декларации и уведомления от клиента във връзка с договора (например определяне на краен срок, уведомление за дефекти, оттегляне или намаляване) трябва да бъдат направени в писмена форма, т.е. в писмена или текстова форма (напр. писмо, електронна поща, ) . Законовите формални изисквания и други доказателства, особено в случай на съмнение относно легитимността на декларатора, остават незасегнати.

(6) Позоваванията на валидността на правните разпоредби имат само уточняващо значение. Дори и без такова разяснение, законовите разпоредби се прилагат, освен ако не са пряко променени или изрично изключени в настоящите Общи условия

2. Сключване на договор

(1) Офертите на LaserMaster.bg подлежат на промяна и необвързващи. Това важи и ако LaserMaster.bg е предоставил на клиента каталози, техническа документация (напр. чертежи, планове, изчисления, препратки към стандарти), други описания на продукти или документи - също в електронен вид.

(2) Поръчки от LaserMaster.bg могат да се правят само след влизане, регистрация и потвърждение на Общите условия на LaserMaster.bg. По подразбиране платената доставка се обработва от LaserMaster.bg. Получаването на поръчката в LaserMaster.bg се потвърждава незабавно с автоматично потвърждение за получаване на клиента по имейл. Автоматичното потвърждение за получаване само документира, че поръчката на клиента е била получена от LaserMaster.bg, но не представлява приемане на поръчката.

(3) Поръчката на стоката от клиента се счита за обвързваща договорна оферта. Освен ако не е посочено друго в поръчката, LaserMaster.bg има право да приеме тази оферта за договор в рамките на 5 работни дни от получаване на поръчката.

(4) Приемането може да бъде декларирано или писмено чрез потвърждение на поръчката (например имейл, писмо) или чрез доставка на стоката на клиента. Потвърждението на поръчката от LaserMaster.bg представлява обвързващо приемане, освен ако LaserMaster.bg не посочва друго в потвърждението на поръчката.

(5) Предмет на договора са стоките и другите услуги, посочени в потвърждението на поръчката на LaserMaster.bg.

(6) LaserMaster.bg има право да изпълни поръчката на клиента или части от нея от трети страни. LaserMaster.bg също така има право да прехвърля всички вземания, произтичащи от договора. За това не е необходимо съгласието на клиента.

(7) След като поръчката бъде потвърдена от LaserMaster.bg, промени и допълнения в заявената от клиента поръчка са възможни само след отделно споразумение между страните.

3. Дати на доставка и закъснения в доставката

(1) Датите на доставка, посочени в потвърждението на поръчката на LaserMaster.bg, не са обвързващи като очаквани дати за доставка за LaserMaster.bg. Ако, противно на това, обвързващите дати на доставка са изрично гарантирани от LaserMaster.bg в писмена форма (напр. електронна поща, писмо), те подлежат на бездефектна и навременна доставка от доставчиците.

(2) Ако LaserMaster.bg не може да спази обвързващите срокове за доставка по причини, за които LaserMaster.bg не носи отговорност (недостъпност на услугата), LaserMaster.bg ще информира клиента за това незабавно и в същото време ще съобщи очаквания нов краен срок за доставка. Ако услугата също не е налична в рамките на новия период на доставка, LaserMaster.bg има право да се откаже от договора изцяло или частично; LaserMaster.bg незабавно ще възстанови сумата, която вече е предоставена от клиента. Случаят на липса на услугата в този смисъл се прилага по-специално (i) ненавременната доставка от доставчика на LaserMaster.bg, ако LaserMaster.bg е сключил съвместима хеджираща сделка или (ii) ако нито LaserMaster.bg, нито неговите доставчици са виновни.

(3) LaserMaster.bg има право да извършва частични доставки, при условие че клиентът не е необосновано в неравностойно положение в резултат на това. LaserMaster.bg поема всички допълнителни разходи за доставка, причинени от частични доставки.

(4) LaserMaster.bg не носи отговорност за невъзможност за доставка или закъснения в доставката, ако те са причинени от форсмажорни обстоятелства (т.е. непредвидими, неизбежни събития), засягащи LaserMaster.bg или доставчиците на LaserMaster.bg. Такива обстоятелства, за които LaserMaster.bg не носи отговорност, удължават периода на доставка до разумна степен.

(5) Правата на клиента съгласно §§ 7, 9 от тези ОУ и законовите права на LaserMaster.bg, по-специално в случай на изключване на задължението за изпълнение (напр. поради невъзможност или неразумност на услугата и /или допълнително изпълнение), остават незасегнати.

4. Доставка, прехвърляне на риск, приемане, неизпълнение на приемането

(1) Доставката се извършва франко склада, който е и място на изпълнение за доставката и всяко допълнително изпълнение. По желание и за сметка на клиента, стоката ще бъде изпратена до друга дестинация (продажба по пощата). Освен ако не е уговорено друго, LaserMaster.bg има право сам да определи вида на пратката (по-специално транспортна компания, маршрут за доставка, опаковка).

(2) Рискът от случайна загуба и случайно повреждане на стоката се прехвърля върху клиента най-късно при предаването на стоката. В случай на продажби по пощата обаче, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на стоката, както и рискът от закъснение вече се прехвърлят, когато стоката бъде доставена на спедитора, превозвача или лицето или институцията по друг начин отговорен за извършване на пратката. Ако приемането е било договорено, това е решаващо за прехвърлянето на риска. В останалата част за договореното приемане се прилагат съответно законовите разпоредби на закона за договорите за работа и услуги. Предаването или приемането е същото, ако клиентът не приема. Клиентът е отговорен за сключването на транспортна застраховка.

(3) Ако клиентът не приеме, не съдейства или ако доставката на LaserMaster.bg се забави поради други причини, за които клиентът носи отговорност, LaserMaster.bg има право да поиска обезщетение за произтичащите щети (например разходи за съхранение). За това LaserMaster.bg изчислява еднократна компенсация от 20 лв. на календарен ден, като се започне от забавянето на изпълнението от страна на клиента (например неизпълнение на приемане, отказ за съдействие).

(4) Доказателството за по-голяма щета и правните претенции на LaserMaster.bg (по-специално възстановяване на допълнителни разходи, разумно обезщетение, прекратяване) остават незасегнати; обаче еднократната сума трябва да бъде компенсирана срещу допълнителни парични вземания. Клиентът има право да докаже, че LaserMaster.bg не е претърпял никакви щети или само значително по-ниски щети от фиксираната ставка съгласно § 4, параграф 3.

5. Цени и условия на плащане

(1) Освен ако не е договорено друго в отделни случаи, се прилагат текущите цени на LaserMaster.bg към момента на сключване на договора плюс законоустановения данък върху продажбите.

(2) Ако клиентът е поръчал изпращането на стоката, цената включва опаковането на стоката и изпращането до адрес за доставка (праг на вратата или уговорено място за разтоварване). Клиентът поема всякакви мита, такси, данъци и други обществени такси.

(3) Покупната цена се заплаща в 14-дневен срок от фактуриране и доставка или приемане на стоката. Въпреки това, LaserMaster.bg има право по всяко време, дори в рамките на текущи бизнес отношения, да извърши доставка изцяло или отчасти само срещу авансово плащане или подходящ гаранционен депозит, например под формата на гаранция. LaserMaster.bg декларира съответната резервация най-късно с потвърждението на поръчката.

(4) С изтичането на горепосочения срок за плащане клиентът е в забава. Това позволява на LaserMaster.bg да направи всички останали неплатени и отложени суми по фактури, дължими незабавно. В такъв случай всички договорени отстъпки и отстъпки в брой вече няма да се прилагат. Върху покупната цена по време на забавата се заплаща лихва при приложимата законова лихва за забава. LaserMaster.bg си запазва правото да претендира за допълнителни щети, причинени по подразбиране. Правото на LaserMaster.bg на търговски лихви за забава остава незасегнато от търговците.

(5) Клиентът има право на прихващане или право на задържане само доколкото вземането му е законно установено или е неоспорено. Това не се отнася за правата на клиента на задържане въз основа на насрещни искове от страна на клиента от същото договорно отношение. В случай на дефекти в доставката, насрещните искове на клиента остават незасегнати, по-специално в съответствие с Раздел 7, параграф 3, точка 2 от настоящите Общи условия.

(6) Ако след сключване на договора стане очевидно (например чрез молба за откриване на производство по несъстоятелност), че вземането на LaserMaster.bg за покупната цена е застрашено поради невъзможността на клиента да плати, LaserMaster.bg има право да откаже изпълнението в съответствие със законовите разпоредби и – ако е необходимо след определяне на краен срок – има право да се откаже от договора. В случай на договори за производство на незаменими артикули (продукти по поръчка), LaserMaster.bg може да се оттегли незабавно; законовите разпоредби относно необходимостта от определяне на краен срок остават незасегнати.

6. Запазване на собствеността

(1) LaserMaster.bg запазва собствеността върху продадените стоки, докато всички текущи и бъдещи вземания на LaserMaster.bg от договора и текущи бизнес отношения (обезпечени искове) не бъдат изплатени изцяло.

(2) Стоките, подлежащи на запазване на правото на собственост, не могат да бъдат залагани на трети лица или прехвърляни като обезпечение преди пълното изплащане на обезпечените вземания. Клиентът трябва незабавно да уведоми LaserMaster.bg в писмена форма, ако е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност или ако трети страни конфискуват стоките, принадлежащи на LaserMaster.bg (например прикачени файлове).

(3) Ако клиентът се държи в нарушение на договора, в частност ако дължимата покупна цена не е платена, LaserMaster.bg има право да се откаже от договора в съответствие със законовите разпоредби и/или да поиска връщането на стоката на основание за запазване на правото на собственост. Искането за връщане не включва декларация за отказ; По-скоро LaserMaster.bg има право само да изисква връщането на стоките и да си запазва правото да се откаже от договора. Ако клиентът не плати дължимата покупна цена, LaserMaster.bg може да предяви тези права само ако LaserMaster.bg преди това неуспешно е определил на клиента разумен краен срок за плащане или определянето на такъв краен срок е ненужно съгласно законовите разпоредби.

(4) Клиентът е упълномощен да препродава и/или обработва стоките, подлежащи на запазване на правото на собственост в обичайния ход на дейността до отмяна от LaserMaster.bg в съответствие с (c) по-долу. В този случай се прилагат и следните разпоредби.

(а) Запазването на правото на собственост се разпростира върху продуктите, създадени чрез обработка, смесване или комбиниране на нашите стоки на пълната им стойност, като LaserMaster.bg се счита за производител. Ако стоките на трети страни се обработват, смесват или комбинират със стоки на трети страни, LaserMaster.bg придобива съсобственост пропорционално на фактурната стойност на обработените, смесени или комбинирани стоки. В противен случай същото се отнася за получения продукт, както и за стоките, доставени при запазване на правото на собственост.

(б) Клиентът с настоящото прехвърля вземанията срещу трети страни, произтичащи от препродажбата на стоките или продукта, като цяло или в размер на всеки дял от съсобственост на LaserMaster.bg в съответствие с параграф (а) по-горе на LaserMaster.bg като обезпечение. С настоящото LaserMaster.bg приема задачата. Задълженията на клиента, посочени в параграф 2, се прилагат и по отношение на прехвърлените вземания.

(в) В допълнение към LaserMaster.bg, клиентът остава упълномощен да събира рекламацията. LaserMaster.bg се задължава да не събира иска, докато клиентът изпълнява задълженията си за плащане към LaserMaster.bg, няма недостатък в способността му да плаща и LaserMaster.bg не претендира за запазване на правото на собственост чрез упражняване на право в съответствие с параграф 3. Въпреки това, ако случаят е такъв, LaserMaster.bg може да изиска клиентът да информира LaserMaster.bg за прехвърлените вземания и техните длъжници, да предостави цялата информация, необходима за събиране, да предаде съответните документи и да информира длъжниците (третите лица) за прехвърлянето. В този случай LaserMaster.bg също има право да отмени разрешението на клиента за по-нататъшна продажба и обработка на стоките, подлежащи на запазване на правото на собственост.

(г) Ако реализуемата стойност на ценните книжа надвишава вземанията на LaserMaster.bg с повече от 10%, LaserMaster.bg ще освободи ценни книжа по избор на LaserMaster.bg по искане на клиента.

7. Претенции на клиента за дефекти

(1) Законовите разпоредби се прилагат за правата на клиента в случай на съществени дефекти и дефекти на собственост (включително неправилни и къси доставки, както и неправилни инструкции за монтаж или дефектни монтажни инструкции), освен ако по-долу не е посочено друго. Във всички случаи специалните законови разпоредби за окончателната доставка на необработените стоки на потребителя остават незасегнати, дори ако последният ги е обработвал допълнително. Претенции от страна на доставчика се изключват, ако дефектните стоки са били допълнително обработени от клиента или друг предприемач, например чрез инсталирането им в друг продукт.

(2) Ако доставеният артикул е дефектен, LaserMaster.bg може да избере дали да се осигури допълнително изпълнение чрез отстраняване на дефекта (ремонт) или чрез доставка на артикул без дефекти (доставка за замяна). Правото на LaserMaster.bg да откаже допълнително изпълнение съгласно законовите изисквания остава незасегнато.

(3) LaserMaster.bg има право да постави дължимото допълнително изпълнение в зависимост от плащането на дължимата покупна цена от клиента. Клиентът обаче има право да задържи част от покупната цена, която е разумна по отношение на дефекта.

(4) Клиентът трябва да предостави на LaserMaster.bg необходимото време и възможност за дължимото допълнително изпълнение. По-специално, клиентът трябва да предаде стоката, за която е рекламирана, в рамките на една седмица след уведомяване за дефекта на LaserMaster.bg за целите на проверка. В случай на доставка за замяна, клиентът трябва да върне дефектния артикул на LaserMaster.bg в съответствие със законовите разпоредби.

(5) Последващото изпълнение не включва нито отстраняването на дефектния артикул, нито повторното инсталиране.

(6) LaserMaster.bg ще възстанови разходите, необходими за целите на тестване и допълнително изпълнение, по-специално транспортни, пътни, трудови и материални разходи в съответствие със законовите разпоредби, ако действително има дефект. В противен случай LaserMaster.bg може да изиска възстановяване от клиента за разходите, направени от неоснователното искане за отстраняване на дефекти (по-специално разходи за тестване и транспорт), освен ако клиентът не е знаел за липсата на дефект.

(7) Претенции от страна на клиента за щети или възстановяване на пропилени разходи съществуват само в съответствие с раздел 9, дори в случай на дефекти, и по друг начин са изключени.

8. Проверка на входяща стока

(1) Претенциите на клиента за дефекти в съответствие с § 7 предполагат, че той е спазил своите законови задължения за проверка и уведомяване. В случай на строителни материали и други стоки, предназначени за монтаж или друга по-нататъшна обработка, проверка трябва да се извърши непосредствено преди обработката. Ако дефект стане очевиден при доставка, инспекция или в който и да е по-късен момент, LaserMaster.bg трябва незабавно да бъде уведомен писмено. При всички случаи очевидните дефекти трябва да бъдат докладвани писмено в рамките на три (3) работни дни от доставката, а дефектите, които не могат да бъдат идентифицирани по време на проверката, трябва да бъдат докладвани писмено в рамките на същия период от време от откриването. Работни дни по смисъла на § 8 ал.1 са всички дни от понеделник до петък с изключение на официалните празници в седалището на клиента.

(2) Клиентът трябва да съобщи за загубата или повредата на стоката на превозвача, спедитора или друго лице, отговорно за доставката на артикула („транспортна фирма”). Външно видими повреди или липси трябва да се докладват на транспортната фирма най-късно при доставката; скрити дефекти в рамките на една седмица от доставката. Загубата или повредата трябва да бъде докладвана писмено (например писмо, електронна поща) с достатъчно документи. Ако клиентът съобщи за повредата късно или неправилно, той трябва да компенсира LaserMaster.bg за всички произтичащи щети.

9. Отговорност

(1) Освен ако не е посочено друго в настоящите Общи условия, включително следните разпоредби, LaserMaster.bg носи отговорност в случай на нарушение на договорни и извъндоговорни задължения в съответствие със законовите разпоредби.

(2) LaserMaster.bg носи отговорност за вреди - независимо от правна причина - в рамките на виновната отговорност в случай на умисъл и груба небрежност. В случай на обикновена небрежност LaserMaster.bg носи отговорност само, предмет на законови ограничения на отговорността (напр. старание в собствените си дела; незначително нарушение на задълженията).

а) за щети в резултат на нараняване на живота, крайниците или здравето,

б) за вреди, произтичащи от нарушаване на съществено договорно задължение (т.е. задължение, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и на чието спазване договорният партньор редовно разчита и може да разчита); в този случай обаче отговорността е ограничена до обезщетение за предвидимите, обикновено настъпили щети.

(3) Ограниченията на отговорността, произтичащи от параграф 2, се прилагат и за нарушения на задълженията от или в полза на лица, за чиято вина LaserMaster.bg отговаря съгласно законовите разпоредби. Те не се прилагат, ако LaserMaster.bg чрез измама е прикрил дефект или е поел гаранция за качеството на стоките и за претенции на клиентите съгласно Закона за отговорността на продуктите.

(4) Поради нарушение на задълженията, което не се състои от дефект, клиентът може да се оттегли или прекрати само ако LaserMaster.bg носи отговорност за нарушението на задължението. Изключено е свободното право на прекратяване на клиента. В противен случай се прилагат законовите изисквания и правните последици.

(5) Отговорността на LaserMaster.bg се изключва, ако стоките - противно на информацията, предоставена от клиента - се използват от самия клиент или неговия купувач или други трети лица в самолет или ако той инсталира стоките в частичен продукт, който по-късно (като краен продукт), използвани в самолетите.

10. Предаване на планове, чертежи и данни от клиенти

(1) Клиентът носи пълна отговорност за пълнотата и коректността на плановете, чертежите и данните, прехвърлени към LaserMaster.bg. Това важи и ако има грешки в предаването на данни или в носителя на данни, за които LaserMaster.bg не носи отговорност. Клиентът трябва да осигури използването на актуални програми за защита срещу компютърни вируси и архивиране на данни. LaserMaster.bg има право да прави копия на чертежи и данни, за да запази доказателствата и по причини за възможно отстраняване на дефекти.

(2) LaserMaster.bg не носи отговорност за материално износване и щети, причинени от неправилни планове, чертежи или данни от клиента. Клиентът няма договорни или законови права поради дефекти, ако дефектите в доставените стоки се основават на неправилни планове, чертежи или данни от клиента.

(3) LaserMaster.bg има право самостоятелно да прави промени в плановете, чертежите и данните, предоставени от клиента, без да се консултира с клиента, при условие че това е в икономически интерес на клиента.

11. Права на трети страни, обезщетения

(1) Клиентът гарантира, че чертежи, данни и други материали, предадени на LaserMaster.bg, не нарушават никакви авторски права, права върху търговска марка, патенти, права върху дизайн, права върху дизайн, лични права или други защитени права на трети страни (наричани по-долу „права на собственост на трети страни "). Клиентът е длъжен незабавно да информира LaserMaster.bg, ако е подадена жалба за нарушаване на права на собственост на трети страни или ако са обещани или повдигнати искове.

(2) Клиентът уверява, че чертежите, данните и другите материали, предадени на LaserMaster.bg, не нарушават приложимите стандарти за забрана.

(3) При първо искане клиентът обезщетява LaserMaster.bg срещу всички искове на трети страни, произтичащи от нарушение или предполагаемо нарушение на задълженията по параграфи 1 или 2 и се задължава да обезщети всяка вреда (включително съдебни разходи, адвокатски хонорари и съдебни разноски) , LaserMaster.bg възниква в резултат на нарушението или предполагаемото нарушение на тези задължения.

12. Заключителни разпоредби

(1) LaserMaster.bg има право да информира регистрираните потребители за актуализации на системата и редовно да прави запитвания за актуалността на съхранените основни данни.

(2) Законът на Република България се прилага за тези ОУ и договорните отношения между LaserMaster.bg и клиента, с изключение на единното международно право, по-специално Конвенцията на ООН за продажбите, и с изключение на ПИС.

(3) Изключителното място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи пряко или косвено от или във връзка с договорните отношения, е Габрово. Въпреки това, LaserMaster.bg също има право да предяви иск на общата юрисдикция на клиента.

(4) Промените и допълненията на договора трябва да бъдат направени в писмена форма, за да влязат в сила. Това важи и за отказа от изискването за писмена форма по-горе.

(5) Ако дадена клауза в тези ОУ бъде или стане изцяло или частично нищожна, недействителна или неприложима, или ако необходимата разпоредба не бъде включена, валидността и изпълнимостта на всички други разпоредби на този договор не се засягат. Вместо нищожната, неефективна или неприложима разпоредба или за запълване на празнината се прилага законово допустим регламент, който съответства възможно най-точно на това, което страните са искали или биха се споразумели по отношение на духа и целта на този договор, ако те признава недействителността .

(6) Клиентът няма право да прехвърля и/или прехвърля права и задължения от обвързващи страните договорни отношения на трети лица без предварителното писмено съгласие на LaserMaster.bg. Тази забрана за цесия не се отнася за парични вземания.

Общи условия за рамкови споразумения (периодична доставка)

§ 1 Обхват, форма

(1) Следните Общи условия („ОУ“) се прилагат за всички последователни договори за доставка между НИКО Технологии ООД („LaserMaster.bg“) и неговите клиенти („Клиенти“). Договорът за последователна доставка по смисъла на настоящите Общи условия е единен договор, при който договореното общо количество услуги в натура се предоставя от LaserMaster.bg в няколко независими частични доставки. Следователно тези правила и условия се прилагат, например, ако клиентът поръча определено общо количество стоки от LaserMaster.bg, което той след това извиква в отделни партиди. Условията се прилагат само ако клиентът е предприемач, юридическо лице по публично право или специален фонд по публично право.

(2) ОУ се прилагат по-специално за договори за продажба и/или доставка на движими вещи („стоки“), независимо дали LaserMaster.bg произвежда сам стоките или ги купува от доставчици . Освен ако не е уговорено друго, настоящите Общи условия се прилагат във версията, потвърдена от клиента при извършване на онлайн поръчката му. Клиентът е длъжен да разкрие дали поръчаните от него части се използват в самолети.

(3) Прилагат се изключително общите условия на LaserMaster.bg. Отклоняващи се, противоречиви или допълнителни общи условия на клиента стават част от договора само ако и доколкото LaserMaster.bg изрично се е съгласил с тяхната валидност в писмена форма (например имейл, писмо). Това изискване за съгласие важи във всеки случай, например дори ако LaserMaster.bg извършва доставката до клиента без резервация, като е запозната с общите условия.

(4) Индивидуалните споразумения, сключени с клиента в отделни случаи (включително допълнителни споразумения, допълнения и промени) винаги имат предимство пред тези ОУ. При доказателство за противното, договорът или потвърждението на LaserMaster.bg в писмена или текстова форма е решаващо за съдържанието на тези споразумения.

(5) Правно релевантните декларации и уведомления от клиента във връзка с последователния договор за доставка (например определяне на краен срок, уведомление за дефекти, оттегляне или намаляване) трябва да бъдат направени в писмена форма, т.е. в писмена или текстова форма (напр. писмо, е- поща). Законовите формални изисквания и други доказателства, особено в случай на съмнение относно легитимността на декларатора, остават незасегнати.

(6) Позоваванията на валидността на правните разпоредби имат само уточняващо значение. Дори и без такова разяснение, законовите разпоредби се прилагат, освен ако не са пряко променени или изрично изключени в настоящите Общи условия.

§ 2 Сключване на договор

(1) Офертите на LaserMaster.bg подлежат на промяна и необвързващи. Това важи и ако LaserMaster.bg е предоставил на клиента каталози, техническа документация (напр. чертежи, планове, изчисления, препратки към стандарти), други описания на продукти или документи - също в електронен вид.

(2) Поръчки от LaserMaster.bg могат да се правят само след влизане, регистрация и потвърждение на Общите условия на LaserMaster.bg. По подразбиране платената доставка се обработва от LaserMaster.bg. Получаването на поръчката в LaserMaster.bg се потвърждава незабавно с автоматично потвърждение за получаване на клиента по имейл. Автоматичното потвърждение за получаване само документира, че поръчката на клиента е била получена от LaserMaster.bg, но не представлява приемане на поръчката.

(3) Поръчката на стоката от клиента се счита за обвързваща договорна оферта. Освен ако не е посочено друго в поръчката, LaserMaster.bg има право да приеме тази оферта за договор в рамките на 5 работни дни от получаване на поръчката.

(4) Приемането може да бъде декларирано или писмено чрез потвърждение на поръчката (например имейл, писмо) или чрез доставка на стоката на клиента. Потвърждението на поръчката от LaserMaster.bg представлява обвързващо приемане, освен ако LaserMaster.bg не посочва друго в потвърждението на поръчката.

(5) Предмет на договора са стоките, посочени в потвърждението на поръчката на LaserMaster.bg, които се доставят в уговореното общо количество и в рамките на договорения срок на доставка в няколко частични доставки по желание на клиента. Ако клиентът не отмени договореното общо количество до края на договорения период на доставка, клиентът трябва да приеме остатъка от договореното общо количество в края на периода на доставка.

(6) LaserMaster.bg има право да изпълни поръчката на клиента или части от нея от трети страни. LaserMaster.bg също така има право да прехвърля всички вземания, произтичащи от договора. За това не е необходимо съгласието на клиента.

(7) След като поръчката бъде потвърдена от LaserMaster.bg, промени и допълнения в заявената от клиента поръчка са възможни само след отделно споразумение между страните.

§ 3 Дати на доставка и забавяне на доставката

(1) При поръчка клиентът трябва да посочи срока, в който ще закупи общото поръчано количество чрез индивидуални отмяна. Общото количество поръчано от клиента е обвързващо. За всяко индивидуално извикване клиентът трябва да посочи частичното количество, което ще бъде доставено („частична доставка“).

(2) Датите на доставка, посочени от LaserMaster.bg в потвърждението на поръчката или другаде, не са обвързващи като очакваните дати на доставка за LaserMaster.bg. Ако, противно на това, обвързващите дати на доставка за една или повече частични доставки са изрично гарантирани от LaserMaster.bg в писмена форма (напр. електронна поща, писмо), те са - отделно за всяка частична доставка - предмет на бездефектната и навременна доставка от доставчици.

(3) Ако LaserMaster.bg не е в състояние да спази обвързващите срокове за доставка за частична доставка по причини, за които LaserMaster.bg не носи отговорност (недостъпност на услугата), LaserMaster.bg ще информира клиента за това незабавно и в същото време ще съобщи очакваното ново срок за доставка. Ако услугата също не е налична в рамките на новия период на доставка, LaserMaster.bg има право да се откаже от договора изцяло или частично; LaserMaster.bg незабавно ще възстанови сумата, която вече е предоставена от клиента. Случаят на липса на услугата в този смисъл се прилага по-специално (i) ненавременната доставка от доставчика на LaserMaster.bg, ако LaserMaster.bg е сключил съвместима хеджираща сделка или (ii) ако нито LaserMaster.bg, нито неговите доставчици са виновни.

(4) LaserMaster.bg има право и се задължава да извършва частични доставки. LaserMaster.bg трябва да отмени частичната доставка при индивидуално извикване от клиента.

(5) LaserMaster.bg не носи отговорност за невъзможност за доставка или закъснения в доставката, ако те са причинени от форсмажорни обстоятелства (т.е. непредвидими, неизбежни събития), засягащи LaserMaster.bg или доставчиците на LaserMaster.bg. Такива обстоятелства, за които LaserMaster.bg не носи отговорност, удължават периода на доставка до разумна степен.

(6) Правата на клиента съгласно §§ 7, 9 от тези ОУ и законовите права на LaserMaster.bg, по-специално в случай на изключване на задължението за изпълнение (напр. поради невъзможност или неразумност на услугата и /или допълнително изпълнение), остават незасегнати.

§ 4 Доставка, преминаване на риск, приемане, неизпълнение на приемане

(1) Доставката е франко склада, който е и мястото на изпълнение за частични доставки и всяко допълнително изпълнение. По желание и за сметка на клиента, стоката ще бъде изпратена до друга дестинация (продажба по пощата). Освен ако не е уговорено друго, LaserMaster.bg има право сам да определи вида на пратката (по-специално транспортна компания, маршрут за доставка, опаковка).

(2) Рискът от случайна загуба и случайно разваляне на съответната частична доставка се прехвърля върху клиента най-късно при предаването. В случай на продажби по пощата обаче рискът от случайна загуба и случайно влошаване на съответната частична доставка, както и рискът от забавяне, вече се прехвърлят върху спедитора, превозвача или друго лице или институция, отговорна за извършването на пратка при доставка на съответната частична доставка. Ако приемането е било договорено, това е решаващо за прехвърлянето на риска. В останалата част за договореното приемане се прилагат съответно законовите разпоредби на закона за договорите за работа и услуги. Предаването или приемането е същото, ако клиентът не е приел по отношение на съответната частична доставка.

(3) Клиентът е длъжен да отмени договореното общо количество от LaserMaster.bg в срока, уговорен съгласно § 3, ал.1, изречение 1 и да го приеме от LaserMaster.bg. LaserMaster.bg има право да достави стоки, които все още не са били извикани на клиента след изтичане на договорения срок за доставка, при условие че е предизвестен. Клиентът е длъжен да приеме доставената стока. Ако клиентът виновно наруши тези задължения, LaserMaster.bg носи отговорност за щети в съответствие със законовите разпоредби.

(4) Ако клиентът не приеме съответната частична доставка, ако не съдейства или ако частичната доставка от LaserMaster.bg се забави по други причини, за които клиентът носи отговорност, LaserMaster.bg има право на обезщетение за произтичащи щети (напр. разходи за съхранение). За това LaserMaster.bg изчислява еднократна компенсация от 20 лв. на календарен ден, като се започне от забавянето на изпълнението от страна на клиента (напр. неизпълнение на приемане, отказ да сътрудничи). Доказателство за по-високи щети и правни искове на LaserMaster.bg (в частност възстановяване на допълнителни разходи, разумно обезщетение, прекратяване) остават недокоснати; обаче еднократната сума трябва да бъде компенсирана срещу допълнителни парични вземания. Клиентът има право да доказва

§ 5 Цени и условия на плащане

(1) Освен ако не е договорено друго в отделни случаи, текущите цени на LaserMaster.bg плюс законоустановения данък върху продажбите към момента на сключване на последователния договор за доставка се прилагат за договореното общо количество услуги, които ще бъдат предоставени от LaserMaster.bg.

(2) Ако клиентът е поръчал изпращането на стоката, цената включва опаковането на стоката и изпращането до адрес за доставка (праг на вратата или уговорено място за разтоварване). Клиентът поема всякакви мита, такси, данъци и други обществени такси.

(3) Фактурираната пропорционална покупна цена за съответната частична доставка се заплаща в 14-дневен срок от фактуриране и частична доставка или приемане на частичната доставка. Въпреки това, LaserMaster.bg има право по всяко време, дори в рамките на текущи бизнес отношения, да извърши частична доставка изцяло или отчасти само срещу авансово плащане или подходящ гаранционен депозит, например под формата на гаранция. LaserMaster.bg декларира съответната резервация за съответната частична доставка веднага след извикване на съответната частична доставка.

(4) В края на горепосочения срок за плащане клиентът е в забава с плащането на съответната частична доставка. Това позволява на LaserMaster.bg да направи всички останали неплатени и отложени суми по фактури, дължими незабавно. В такъв случай всички договорени отстъпки и отстъпки в брой вече няма да се прилагат. Върху пропорционалната покупна цена за съответната частична доставка по време на закъснението се заплаща лихва при приложимата законова лихва за забава. LaserMaster.bg си запазва правото да претендира за допълнителни щети, причинени по подразбиране. Правото на LaserMaster.bg на търговски лихви за забава остава незасегнато от търговците.

(5) Докато клиентът има просрочие с плащането на една или повече частични доставки, LaserMaster.bg има право да извършва допълнителни частични доставки в зависимост от предварителното плащане на неуредените частични доставки. Правата на LaserMaster.bg за задържане остават незасегнати.

(6) Клиентът има право на прихващане или право на задържане само доколкото вземането му е законно установено или е неоспорено. Това не се отнася за правата на клиента на задържане въз основа на насрещни искове от страна на клиента от същото договорно отношение. В случай на дефекти в доставката или частична доставка, насрещните искове на клиента, в частност в съответствие с раздел 7 (3) изречение 2 от настоящите Общи условия, остават незасегнати.

(7) Ако след сключването на договора стане очевидно (например чрез молба за откриване на производство по несъстоятелност), че вземането на LaserMaster.bg за покупната цена е застрашено поради невъзможността на клиента да плати, LaserMaster.bg има право да откаже изпълнение в съответствие със законовите разпоредби и - ако е необходимо след определяне на краен срок - има право да се откаже от договора. В случай на договори за производство на незаменими артикули (продукти по поръчка), LaserMaster.bg може да се оттегли незабавно; законовите разпоредби относно необходимостта от определяне на краен срок остават незасегнати.

§ 6 Запазване на правото на собственост

(1) LaserMaster.bg запазва собствеността върху продадените стоки, докато всички текущи и бъдещи вземания на LaserMaster.bg от договора и текущи бизнес отношения (обезпечени искове) не бъдат изплатени изцяло.

(2) Стоките, подлежащи на запазване на правото на собственост, не могат да бъдат залагани на трети лица или прехвърляни като обезпечение преди пълното изплащане на обезпечените вземания. Клиентът трябва незабавно да уведоми LaserMaster.bg в писмена форма, ако е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност или ако трети страни конфискуват стоките, принадлежащи на LaserMaster.bg (например прикачени файлове).

(3) Ако клиентът се държи в нарушение на договора, в частност ако дължимата покупна цена не е платена, LaserMaster.bg има право да се откаже от договора в съответствие със законовите разпоредби и/или да поиска връщането на стоката на основание за запазване на правото на собственост. Искането за връщане не включва декларация за отказ; По-скоро LaserMaster.bg има право само да изисква връщането на стоките и да си запазва правото да се откаже от договора. Ако клиентът не плати дължимата покупна цена, LaserMaster.bg може да предяви тези права само ако LaserMaster.bg преди това неуспешно е определил на клиента разумен краен срок за плащане или определянето на такъв краен срок е ненужно съгласно законовите разпоредби.

(4) Клиентът е упълномощен да препродава и/или обработва стоките, подлежащи на запазване на правото на собственост в обичайния ход на дейността до момента, в който LaserMaster.bg оттегли това съгласие в съответствие с (c) по-долу. В този случай се прилагат и следните разпоредби.

(a) Запазването на правото на собственост се разпростира върху продуктите, създадени чрез обработка, смесване или комбиниране на нашите стоки на пълната им стойност, като LaserMaster.bg се счита за производител. Ако стоките на трети страни се обработват, смесват или комбинират със стоки на трети страни, LaserMaster.bg придобива съсобственост пропорционално на фактурната стойност на обработените, смесени или комбинирани стоки. В противен случай същото се отнася за получения продукт, както и за стоките, доставени при запазване на правото на собственост.

(б) Клиентът с настоящото прехвърля вземанията срещу трети страни, произтичащи от препродажбата на стоките или продукта, като цяло или в размер на всеки дял от съсобственост на LaserMaster.bg в съответствие с параграф (а) по-горе на LaserMaster.bg като обезпечение. С настоящото LaserMaster.bg приема задачата. Задълженията на клиента, посочени в параграф 2, се прилагат и по отношение на прехвърлените вземания.

(в) В допълнение към LaserMaster.bg, клиентът остава упълномощен да събира рекламацията. LaserMaster.bg се задължава да не събира иска, докато клиентът изпълнява задълженията си за плащане към LaserMaster.bg, няма недостатък в способността му да плаща и LaserMaster.bg не претендира за запазване на правото на собственост чрез упражняване на право в съответствие с параграф 3. Въпреки това, ако случаят е такъв, LaserMaster.bg може да изиска клиентът да информира LaserMaster.bg за прехвърлените вземания и техните длъжници, да предостави цялата информация, необходима за събиране, да предаде съответните документи и да информира длъжниците (третите лица) за прехвърлянето. В този случай LaserMaster.bg също има право да отмени разрешението на клиента за по-нататъшна продажба и обработка на стоките, подлежащи на запазване на правото на собственост.

(г) Ако реализуемата стойност на ценните книжа надвишава вземанията на LaserMaster.bg с повече от 10%, LaserMaster.bg ще освободи ценни книжа по избор на LaserMaster.bg по искане на клиента.

§ 7 Претенции на клиента за дефекти

(1) Законовите разпоредби се прилагат за правата на клиента в случай на съществени дефекти и дефекти на собственост (включително неправилни и къси доставки, както и неправилни инструкции за монтаж или дефектни монтажни инструкции), освен ако по-долу не е посочено друго. Във всички случаи специалните законови разпоредби за окончателната доставка на необработените стоки на потребителя остават незасегнати, дори ако последният ги е обработвал допълнително. Претенции от страна на доставчика се изключват, ако дефектните стоки са били допълнително обработени от клиента или друг предприемач, например чрез инсталирането им в друг продукт.

(2) Ако частична доставка е дефектна изцяло или частично, LaserMaster.bg може да избере дали да се осигури допълнително изпълнение чрез отстраняване на дефекта (ремонт) или чрез доставка на артикул без дефекти (доставка за замяна). Правото на LaserMaster.bg да откаже допълнително изпълнение съгласно законовите изисквания остава незасегнато.

(3) Ако частична доставка е само частично дефектна, клиентът може да се откаже само от цялата частична доставка и само да иска обезщетение вместо цялата частична доставка, ако няма интерес от частичното изпълнение.

(4) Ако частична доставка е дефектна като цяло, клиентът може да се откаже от целия договор за последователна доставка и да иска обезщетение вместо цялата услуга (щети вместо всички частични доставки), ако няма интерес от частичната услуга.

(5) LaserMaster.bg има право да постави дължимото допълнително изпълнение в зависимост от плащането на дължимата покупна цена от клиента. Клиентът обаче има право да задържи част от покупната цена, която е разумна по отношение на дефекта.

(4) Клиентът трябва да предостави на LaserMaster.bg необходимото време и възможност за дължимото допълнително изпълнение. По-специално, клиентът трябва да предаде стоката, за която е рекламирана, в рамките на една седмица след уведомяване за дефекта на LaserMaster.bg за целите на проверка. В случай на доставка за замяна, клиентът трябва да върне дефектния артикул на LaserMaster.bg в съответствие със законовите разпоредби.

(5) Последващото изпълнение не включва нито отстраняването на дефектния артикул, нито повторното инсталиране.

(6) LaserMaster.bg ще възстанови разходите, необходими за целите на тестване и допълнително изпълнение, по-специално транспортни, пътни, трудови и материални разходи в съответствие със законовите разпоредби, ако действително има дефект. В противен случай LaserMaster.bg може да изиска възстановяване от клиента за разходите, направени от неоснователното искане за отстраняване на дефекти (по-специално разходи за тестване и транспорт), освен ако клиентът не е знаел за липсата на дефект.

(7) Претенции от страна на клиента за щети или възстановяване на пропилени разходи съществуват само в съответствие с раздел 9, дори в случай на дефекти, и по друг начин са изключени.

§ 8 Проверка на входяща стока

(1) Претенциите на клиента за дефекти по § 7 по отношение на всяка частична доставка предполагат, че той е спазил законовите си задължения за преглед и уведомяване по отношение на съответната частична доставка. В случай на строителни материали и други стоки, предназначени за монтаж или друга по-нататъшна обработка, проверка трябва да се извърши непосредствено преди обработката. Ако дефект стане очевиден по време на частичната доставка, инспекцията или в който и да е по-късен момент, LaserMaster.bg трябва незабавно да бъде уведомен за това писмено. При всички случаи очевидните дефекти трябва да бъдат докладвани писмено в рамките на три (3) работни дни от частичната доставка, а дефектите, които не могат да бъдат установени по време на проверката, трябва да бъдат докладвани писмено в същия период от време от откриването. Работни дни по смисъла на § 8 ал. 1 са всички дни от понеделник до петък с изключение на официалните празници в седалището на клиента. Ако клиентът не успее да провери правилно и/или да съобщи дефекти при частична доставка, отговорността на LaserMaster.bg за дефект в частичната доставка, който не е докладван или не е докладван навреме или по подходящ начин, се изключва в съответствие със законовите разпоредби.

(2) Клиентът трябва да съобщи за загубата или повредата на стоката на превозвача, спедитора или друго лице, отговорно за доставката на артикула („транспортна фирма”). Външно видими повреди или липси трябва да се докладват на транспортната фирма най-късно при доставката; скрити дефекти в рамките на една седмица от доставката. Загубата или повредата трябва да бъде докладвана писмено (например писмо, електронна поща) с достатъчно документи. Ако клиентът съобщи за повредата късно или неправилно, той трябва да компенсира LaserMaster.bg за всички произтичащи щети.

§ 9 Отговорност

(1) Освен ако не е посочено друго в настоящите Общи условия, включително следните разпоредби, LaserMaster.bg носи отговорност в случай на нарушение на договорни и извъндоговорни задължения в съответствие със законовите разпоредби.

(2) LaserMaster.bg носи отговорност за вреди - независимо от правна причина - в рамките на виновната отговорност в случай на умисъл и груба небрежност. В случай на обикновена небрежност, LaserMaster.bg носи отговорност, предмет на законови ограничения на отговорността (напр. старание в собствените си дела; незначително нарушение на задълженията), само

а) за щети, произтичащи от нараняване на живота, крайниците или здравето, б) за щети произтичащи от нарушаване на съществено договорно задължение (задължение, чието изпълнение позволява на първо място правилното изпълнение на договора и на чието спазване договорният партньор редовно разчита и може да разчита); в този случай обаче отговорността е ограничена до обезщетение за предвидимите, обикновено настъпили щети.

(3) Ограниченията на отговорността, произтичащи от параграф 2, се прилагат и за нарушения на задълженията от или в полза на лица, за чиято вина LaserMaster.bg отговаря съгласно законовите разпоредби. Те не се прилагат, ако LaserMaster.bg чрез измама е прикрил дефект или е поел гаранция за качеството на стоките и за претенции на клиентите съгласно Закона за отговорността на продуктите.

(4) Поради нарушение на задълженията, което не се състои от дефект, клиентът може да се оттегли или прекрати само ако LaserMaster.bg носи отговорност за нарушението на задължението. Изключено е свободното право на прекратяване на клиента. В противен случай се прилагат законовите изисквания и правните последици.

(5) Отговорността на LaserMaster.bg се изключва, ако стоките - противно на информацията, предоставена от клиента - се използват от самия клиент или неговия купувач или други трети лица в самолет или ако той инсталира стоките в частичен продукт, който по-късно (като краен продукт), използвани в самолетите.

§ 10 Предаване на планове, чертежи и данни от клиенти

(1) Клиентът носи пълна отговорност за пълнотата и коректността на плановете, чертежите и данните, прехвърлени към LaserMaster.bg. Това важи и ако има грешки в предаването на данни или в носителя на данни, за които LaserMaster.bg не носи отговорност. Клиентът трябва да осигури използването на актуални програми за защита срещу компютърни вируси и архивиране на данни. LaserMaster.bg има право да прави копия на чертежи и данни, за да запази доказателствата и да отстрани дефектите.

(2) LaserMaster.bg не носи отговорност за материално износване и щети, причинени от неправилни планове, чертежи или данни от клиента. Клиентът няма договорни или законови права поради дефекти, ако дефектите в доставените стоки се основават на неправилни планове, чертежи или данни от клиента.

(3) Доставките от всякакъв вид от клиента или от трети страни, поръчани от клиента, трябва да се проверяват от LaserMaster.bg само за очевидни дефекти.

(4) LaserMaster.bg има право самостоятелно да прави промени в плановете, чертежите и данните, предоставени от клиента, без да се консултира с клиента, при условие че това е в икономически интерес на клиента.

§ 11 Права на трети страни, Издания

(1) Клиентът гарантира, че чертежи, данни и други материали, предадени на LaserMaster.bg, не нарушават никакви авторски права, права върху търговска марка, патенти, права върху дизайн, права върху дизайн, лични права или други защитени права на трети страни (наричани по-долу „права на собственост на трети страни "). Клиентът е длъжен незабавно да информира LaserMaster.bg, ако е подадена жалба за нарушаване на права на собственост на трети страни или ако са обещани или повдигнати искове.

(2) Клиентът уверява, че чертежите, данните и другите материали, предадени на LaserMaster.bg, не нарушават приложимите стандарти за забрана.

(3) При първо искане клиентът обезщетява LaserMaster.bg срещу всички искове на трети страни, произтичащи от нарушение или предполагаемо нарушение на задълженията по параграфи 1 или 2 и се задължава да обезщети всяка вреда (включително съдебни разноски, съдебни такси и съдебни разходи ), които LaserMaster.bg е настъпил в резултат на нарушението или предполагаемото нарушение на тези задължения.

§ 12 Заключителни разпоредби

(1) Законът на Република България се прилага за тези ОУ и договорните отношения между LaserMaster.bg и клиента, с изключение на международното единно право, по-специално Конвенцията на ООН за продажбите, и с изключение на ПИС.

(2) Изключителното място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи пряко или косвено от или във връзка с договорните отношения, е Габрово. Въпреки това, LaserMaster.bg също има право да предяви иск на общата юрисдикция на клиента.

(3) Промените и допълненията на договора трябва да бъдат направени в писмена форма, за да влязат в сила. Това важи и за отказа от изискването за писмена форма по-горе.

(4) Ако дадена клауза в тези ОУ бъде или стане изцяло или частично нищожна, недействителна или неприложима, или ако необходимата разпоредба не бъде включена, валидността и изпълнимостта на всички други разпоредби на този договор не се засягат. Вместо нищожната, неефективна или неприложима разпоредба за запълване на празнината се прилага законово допустим регламент, който съответства възможно най-точно на това, което страните са искали или биха се споразумели по отношение на духа и целта на този договор.

(5) Клиентът няма право да прехвърля и/или прехвърля права и задължения от обвързващите страните договорни отношения на трети лица без предварителното писмено съгласие на LaserMaster.bg. Тази забрана за цесия не се отнася за парични вземания.